Giá trong nước

 

Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 26/2 – 4/3/2021 05/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 19/2 – 25/2/2021 05/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 26/2 – 4/3/2021 05/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 26/2 – 4/3/2021 05/03/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 19/2 – 25/2/2021 26/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 12/2 – 18/2/2021 26/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 19/2 – 25/2/2021 26/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 19/2 – 25/2/2021 26/02/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 29/1 – 4/2/2021 05/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 22/1 – 28/1/2021 05/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 29/1 – 4/2/2021 05/02/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 29/1 – 4/2/2021 05/02/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 22/1 – 28/1/2021 28/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 15/1 – 21/1/2021 28/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 22/1 – 28/1/2021 28/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 22/1 – 28/1/2021 28/01/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 8/1 – 14/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021