VASEP Highlight - T7/2022: Tháng 8 - sôi động mùa VIETFISH