Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 14/1 – 20/1/2022

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA, từ 14/1 20/1/2022

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Ghẹ

100-130g/con

320-340

Tôm hùm bông sống

≥ 1kg/con

1.700

90-100g/con

280-300

0,7-1kg/con

1.600

60-90g/con

240-260

50-60g/con

180-200

Mực nang

≥ 500

200-220

Cá dấm trắng

0,5kg/con

120-125

300-500g/con

180-200

200-300g/con

150-160

Mực lá

≥ 500g/con

 

240-250

Cá cơm săn tươi

7-8 cm

120-130

Cá cơm trắng

Tươi

120-125

Mực ống

10 -14cm/con

120-130

Cá sơn la

0,5kg/con

130-135

14 - < 20 cm

150-170

Cá sơn đỏ

0,8kg/con

135-145

≥ 20cm/con

180-220

Cá sơn thóc

150-200gr/con

65-70

Cá Thu

≥ 2kg

130-140

Cá nục

12-15con/kg

60-70

1,5-2kg

120-130

Cá hố

≥ 0,5kg/con

 

 

140-150

1- < 1,5kg-con

110-120

Cá mó

≥ 0,5

 

120-130

Mực ống khô

≥ 20cm

750

15-20cm

560-650

Cá đổng quéo

Cá đổng tía

≥ 0,5kg/con

 

115-120

Mực lá khô

≥ 20 cm

800

Cá hồng đỏ

≥ 0,8 kg

120-130

≥ 0,5kg

115-120

Cá hồng rốc

≥ 1kg

125-130

Cá ngừ sọc dưa

Cá ngừ vây vàng

Cá ngừ mắt to

≥ 1kg

28-32

Cá chẽm

0,8 - ≥ 1,6kg

140-145

≥ 8kg/con

40-45

≥ 8k/con

45-50

Cá cờ kiếm

Cá cờ gòn

Cá ngừ đại dương

Cá ngừ đại dương

≥ 10kg/con

45-47

Cá mú cọp (sống)

Cá mú đen(sống)

Cá bớp

0,8kg/con

130-135

≥ 10kg/con

50-55

0,8-1,3kg/con

135-140

loại I (≥ 50kg/con )

mua sô

(≥ 30kg/con )

140-150

 

130-140

 

7kg/con

135-145

Cá mú  chấm

Cá mú tạp

1,5kg/con

3kg/con

130-135

125-130

Tôm sú

Tôm chân trắng

Tôm sú giống

Tôm chân trắng

40 con/kg

380-400

60-80con/kg

160-180

 

 

P15

50đ-60đ

P12

30đ-40đ