Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu

Ngày 11/4/2012, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành Sắc lệnh số 0486 CM (sửa đổi Sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 19/4/2012. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản số 766/QLCL-CL1 ngày 28/5/2012 hướng dẫn thực hiện Quy định mới của French Polynesia, chi tiết xin xem tại ĐÂY

ORDER N° 0486/ CM of 11 April 2012 (NOR: SDR1200125AC) amending the order 651 CM of 07 May 1998 relating to zoosanitary and hygiene requirements for importing products of animal origin into French Polynesia.

Ngày 28/6/2011, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 847CM sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998 về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia, chi tiết xem tại ĐÂY

Ngày 12/3/2010, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 317 CM (sửa đổi sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia. 

- Công văn số:1499/QLCL-CL1 ngày 19/8/2010 về việc Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu

- Order n° 317/CM of 12 March 2010 amending the Order n° 651/CM of 07 May 1998 relating to zoosanitary and hygiene requirements for the importation of products of animal origin in French Polynesia.

Order n° 651/CM of 07 May 1998 ruling over the zoosanitary and hygiene requirements for the importation of products of animal origin in French Polynesia.

- GOVERNMENT ORDER No. 1119/CM of 09 October 2006 (NOR: DSP0602421AC) In respect of the maximum keeping time of certain food products of animal origin

- MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE (NOR: DSP 9801614 AC) ARRETE N° 1391/ CM du 23 octobre 1998 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées alimentaires d'origine animale.

Order n° 651/CM of 07 May 1998 ruling over the zoosanitary and hygiene requirements for the importation of products of animal origin in French Polynesia.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục