Chỉ thị 7180/CT-TCHQ: chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc

7180/CT-TCHQ
19/11/2019
Tổng cục Hải quan
Ngày 19/11/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 7180/CT-TCHQ về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, quán triệt, thực nghiêm các quy định của pháp luật và các quan điểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải trình trước khi ra kết luận, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính; Thuyết phục doanh nghiệp chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan hải quan, hạn chế tối đa khiếu nại, khiếu kiện; Thu thập, sàng lọc thông tin trước khi tiến hành kiểm tra; Tăng cường kiểm tra, giám sát công chức…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng đề án nâng cấp hệ thống thống tin dữ liệu STQ_01, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; Tổ chức nghiên cứu, triển khai và hệ thống hóa các quy định pháp luật liên quan để nhận diện và xây dựng danh mục dữ liệu rủi ro, thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, hoạt động của doanh nghiệp…


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 08/CT-BGTVT: tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản