Công văn 2054/TCHQ-GSQL: sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

2054/TCHQ-GSQL
03/06/2022
Tổng cục Hải quan
Ngày 03/6/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo Công văn, thời điểm phát hành hóa đơn điện tử với hàng xuất khẩu áp dụng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu là:

+ Sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu, có xác nhận hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu;

+ Sau khi làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu.

Đồng thời, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn giá trị gia tăng điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.