Công văn 3760/TCHQ-CNTT: tra cứu C/O mẫu D điện tử

3760/TCHQ-CNTT
28/07/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 28/7/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3760/TCHQ-CNTT về việc tra cứu C/O mẫu D điện tử.

Theo đó, trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho DN và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo:

Từ ngày 01/8/2021, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử:

- Địa chỉ truy cập: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin một của quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu Tra cứu C/O hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ sau: https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormdTracking