SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
5475/TCHQ-TXNK 20/09/2018 Công văn Công văn 5475/TCHQ-TXNK: chi phí vận tải chi phí liên quan đến vận chuyển
2736/QĐ-TCHQ 19/09/2018 19/09/2018 Quyết định Quyết định 2736/-TCHQ: ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quandoanh nghiệp các bên liên quan
5446/TCHQ-GSQL 19/09/2018 Công văn Công văn 5446/TCHQ-GSQL: vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/-CP
2810/GSQL-GQ5 10/09/2018 Công văn Công văn 2810/GSQL-GQ5: cấp địa điểm CFS trong cảng Tân cảngCát Lái
2270/QĐ-TCHQ 09/08/2018 09/08/2018 Quyết định Quyết định 2270/-TCHQ: ban hành quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đỗi giữa quan hải quan doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, chế xuất
4787/TCHQ-TXNK 15/08/2018 Công văn Công văn 4787/TCHQ-TXNK: xử vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/-CP, thông số 39/2018/TT-BTC
4753/TCHQ-GSQL 13/08/2018 Công văn Công văn 4753/TCHQ-GSQL: triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan (TTHQ) đối với hàng hóa XNK thay thế Quyết định 1966/-TCHQ
1921/QĐ-TCHQ 28/06/2018 28/06/2018 Quyết định Quyết định 1921/-TCHQ: ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK
1328/GSQL-GQ1 08/05/2018 Công văn Công văn 1328/GSQL-GQ1: kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu
1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Công văn Công văn 1511/TCHQ-GSQL: Thực hiện Nghị định 15/2018/-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm
1267/TCHQ-GSQL 09/03/2018 Công văn Công văn 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/-CP
761/TCHQ-HTQT 06/02/2018 Công văn Công văn 761/TCHQ-HTQT: Thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu
15724/HQHP-GSQL 04/12/2017 Công văn Công văn 15724/HQHP-GSQL: Thông quan hàng hóa kết quả kiểm tra chuyên ngành
7817/TCHQ-TXNK 29/11/2017 Công văn Công văn 7817/TCHQ-TXNK: Về hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
7767/TCHQ-GSQL 28/11/2017 Công văn Công văn 7767/TCHQ-GSQL: Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều chỉnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu dịp cuối năm
7599/TCHQ-TXNK 20/11/2017 Công văn Công văn 7599/2017/TCHQ-TXNK: Thực hiện luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nghị định 134/2016/-CP
7392/TCHQ-CNTT 10/11/2017 Công văn Công văn 7392/TCHQ-CNTT: Về áp dụng chữ số chế một cửa quốc gia tại cảng biển
7166/TCHQ-TXNK 02/11/2017 Công văn Công văn 7166/TCHQ-TXNK: Về việc xử thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật thừa
6902/TCHQ-QSQL 23/10/2017 Công văn Công văn 6902/TCHQ-QSQL: Về thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
6484/TCHQ-KĐHQ 03/10/2017 Công văn Công văn 6484/TCHQ-KĐHQ: Hướng dẫn hồ yêu cầu kiểm định hàng hóa xuất, nhập khẩu