SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
6095/TCHQ-CNTT 15/09/2017 Công văn Công văn 6095/TCHQ-CNTT: nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
5273/TCHQ-TXNK 08/08/2017 Công văn Công văn 5273/TCHQ-TXNK: triển khai đề án nộp thuế điện tử thông quan 24/7
2596/QĐ-TCHQ 31/07/2017 31/07/2017 Quyết định Quyết định 2596/-TCHQ: sửa đổi Quyết định 384/-TCHQ về trao đổi tờ khai, quy trình thu nộp tiền thuế các khoản thu khác đối với quan quản thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
2596/QĐ-TCHQ 31/07/2017 31/07/2017 Quyết định Quyết định 2596/-TCHQ: sửa đổi Quyết định 384/-TCHQ về trao đổi tờ khai, quy trình thu nộp tiền thuế các khoản thu khác đối với quan quản thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
5003/TCHQ-GSQL 27/07/2017 Công văn Công văn số 5003/TCHQ-GSQL: hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
2234/TCHQ-GSQL 05/04/2017 05/04/2017 Công văn Công văn 2234/TCHQ-GSQL: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan không phải xuất trình hồ giấy
11933/TCHQ-GSQL 21/12/2016 Công văn Công văn 11933/TCHQ-GSQL: Thực hiện điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ
11933/TCHQ-GSQL 21/12/2016 Công văn Công văn số 11933/TCHQ-GSQL: Triển khai thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ
10478/TCHQ-GSQL 04/11/2016 Công văn Công văn số 10478/TCHQ-GSQL: Quản , sử dụng chữ số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan
12802/BTC-TCHQ 14/09/2016 Công văn Công văn 12802/BTC-TCHQ: Quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
12166/BTC-TCHQ 31/08/2016 Công văn Công văn 12166/BTC-TCHQ: Triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
12166/BTC-TCHQ 31/08/2016 Công văn Công văn 12166/BTC-TCHQ: Triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
8595/BTC-TCHQ 24/06/2016 Công văn Công văn số 8595/BTC-TCHQ: Trả lời vướng mắc của VASEP
1780/QĐ-TCHQ 17/06/2016 02/07/2016 Quyết định Quyết định 1780/-TCHQ: Quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5648/TCHQ-QLRR 17/06/2016 Công văn Công văn số 5648/TCHQ-QLRR: Phân luồng mặt hàng tra xuất khẩu
5414/BTC-TCHQ 22/04/2016 Công văn Công văn 5414/BTC-TCHQ: Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS sự cố
369/QĐ-TCHQ 03/03/2016 01/04/2016 Quyết định Quyết định 369/-TCHQ: Quy chế thực hiện chế một cửa tại quan Tổng cục Hải quan
384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 04/03/2016 Quyết định Quyết định 384/-TCHQ: Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí bão lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử
52/GSQL-GQ1 08/01/2016 Công văn Công văn số 52/GSQL-GQ1: về việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ
16120/BTC-TCHQ 02/11/2015 Công văn Công văn số 16120/BTC-TCHQ: nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60, Thông số 38/2015 với loại hình nhập nhập SXXK