SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3899/TCT-CS 23/09/2009 22/04/2012 Công văn Công văn số 3899/TCT-CS trả lời thắc mắc trong quá trình lập hóa đơn giá trị gia tăng