Thông tư 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường

18/2021/TT-BTNMT
29/10/2021
15/12/2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 29/10/2021, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo đó, thông tư này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá như sau:

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển 6 hải lý và vùng biển liên vùng: 7,5 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý đến 9 hải lý: 07 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý đến 12 hải lý: 06 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý đến 15 hải lý: 05 triệu  đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý: 04 triệu đồng/ha/năm.

Thông tư 18 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động sử dụng khu vực biển phải nộp tiền sử dụng biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021 và có hiệu lực đến hết ngày 30/3/2026.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/2022/TT-BNNPTNT 22/11/2022 09/01/2023 Thông tư Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT: quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư
32/2022/TT-BCT 18/11/2022 01/01/2023 Thông tư Thông tư 32/2022/TT-BCT: sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 30/10/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
05/2022/TT-BKHC 01/06/2022 01/06/2022 Thông tư Thông tư 05/2022/TT-BKHCN: hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 11/09/2022 Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
31/2022/TT-BTC 08/06/2022 01/12/2022 Thông tư Thông tư 31/2022/TT-BTC: ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.