Công văn 3288/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022

3288/BHXH-QLT
21/06/2022
Các cơ quan khác
Ngày 21/6/2022, Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh đã có công văn 3288/BHXH-QLTvề việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022.

Theo Công văn, Bảo hiểm Xã hội Thành phố yêu cầu người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát lại các thỏa thuận có trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh lương đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo lương tối thiểu mới (nếu có)