SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 18/09/2020 Thông tư Thông 05/2020/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống nước ngọt. Phần 1: Chép, phi)
47/2020/TT-BTC 27/05/2020 23/01/2020 Thông tư Thông 47/2020/TT-BTC: quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa NK trong giai đoạn dịch Covid-19
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 01/10/2015 Thông tư Thông 07/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 04/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 03/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
35/2019/TT-BLĐTBXH 31/12/2019 15/02/2020 Thông tư Thông 35/2019/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm hội
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 13/02/2020 Thông tư Thông 28/2019/TT-BNNPTNT: quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 14/01/2020 Thông tư Thông 21/2019/TT-BNNPTNT: hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
33/2019/TT-BCT 22/11/2019 08/01/2020 Thông tư Thông 33/2019/TT-BCT: quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
37/2019/TT-BCT 29/11/2019 15/01/2020 Thông tư Thông 37/2019/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
81/2019/TT-BTC 15/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 81/2019/TT-BTC: quy định quản rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
80/2019/TT-BTC 15/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 80/2019/TT-BTC: hướng dẫn thủ tục hải quan, quản thuế, phí lệ phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/-CP về hoạt động thương mại biên giới.
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
17/2019/TT-BLĐTBXH 06/11/2019 21/12/2019 Thông tư Thông 17/2019/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 23/12/2019 Thông tư Thông 21/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
66/2019/TT-BTC 20/09/2019 05/10/2019 Thông tư Thông 66/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Thông tư Thông 11/2019/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018