SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Thông tư Thông 11/2019/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Thông tư Thông 11/2019/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng BNN & PTNT
68/2019/TT-BTC 30/09/2019 14/11/2019 Thông tư Thông 68/2019/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
24/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 24/2019/TT-BYT: quy định về quản sử dụng phụ gia thực phẩm
62/2019/TT-BTC 05/09/2019 21/10/2019 Thông tư Thông 62/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
25/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 25/2019/TT-BYT: quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản của Bộ y tế
60/2019/TT-BTC 30/08/2019 15/10/2019 Thông tư Thông 60/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK
57/2019/TT-BTC 26/08/2019 15/10/2019 Thông tư Thông 57/2019/TT-BTC: hướng dẫn chế xử rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa
48/2019/TT-BTC 08/08/2019 10/10/2019 Thông tư Thông 48/2019/TT-BTC: hướng dẫn việc trích lập & xử các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu , nợ phải thu khó đòi & bảo hành SP, HH, DV, công trình xây dựng tại DN
13/2019/TT-BCT 31/07/2019 13/09/2019 Thông tư Thông 13/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 12/09/2019 Thông tư Thông 12/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEANTrung Quốc
07/2019/TT-BNNPTNT 07/08/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 07/2019/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn Thủy sản
10/2019/TT-BCT 22/07/2019 05/09/2019 Thông tư Thông 10/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA
18/2019/TT-BYT 17/07/2019 17/07/2019 Thông tư Thông 18/2019/TT-BYT: Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
18/2019/TT-BTC 03/04/2019 20/05/2019 Thông tư Thông 18/2019/TT-BTC: bãi bỏ thông 134/2018/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu
34/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 34/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông số 33/2014/TT-BNNPTNT thông 20/2017/TT-BNNPTNT
02/2019/TT-BYT 21/03/2019 22/09/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BYT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 12/05/2019 Thông tư Thông 05/2019/TT-BKHĐT: hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 08/02/2019 Thông tư Thông 32/2018/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ vừa
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 08/02/2019 Thông tư Thông 32/2018/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa nhỏ