SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
07/2019/TT-BTC 28/01/2019 28/03/2019 Thông tư Thông 07/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
02/2019/TT-BNNPTNT 11/02/2019 11/02/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BNNPTNT: ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 11/03/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BKHĐT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn về đăng doanh nghiệp
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 03/03/2019 Thông tư Thông 01/2019/TT-BTP: hướng dẫn một số nội dung về đăng biện pháp bảm đảm bằng tàu bay, tàu biển
51/2018/TT-BCT 19/12/2018 04/02/2019 Thông tư Thông 51/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản nhập khẩu, xuất khẩu tạm xuấttái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal
36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 10/02/2019 Thông tư Thông 36/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 21/2018/TT-BNNPTNT: quy định, nộp báo cáo, nhật khai thác thủy sản; công bố cảng chỉ định xác nhận nguồn gốc Thủy sản khai thác; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc TSKT
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 08/03/2019 Thông tư Thông 03/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 19/2018/TT-BNNPTNT: hướng dẫn bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản
26/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 26/2018/TT-BNNPTNT: quy định về quản giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 25/2018/TT-BNNPTNT: quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép NK thủy sản sống
52/2018/TT-BCT 25/12/2018 18/02/2019 Thông tư Thông 52/2018/TT-BCT: quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm da trơn tôm
38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 07/02/2019 Thông tư Thông 38/2018/TT-BNNPTNT: quy định việc thẩm định, chứng nhận sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
118/2018/TT-BTC 28/11/2018 15/01/2019 Thông tư Thông 118/2018/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản , sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản
15/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 15/2018/TT-BNNPTNT: ban hành bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản của Bộ NN&PTNT
112/2018/TT-BTC 15/12/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 112/2018/TT-BTC: sửa đổi Thông 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế thu khác đối với hàng hóa XK, NK
43/TT-BCT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 43/TT-BCT: quy định về quản an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
54/2018/BGTVT 14/11/2018 15/01/2019 Thông tư Thông 54/2018/BGTVT: ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 13/12/2018 Thông tư Thông 16/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 48/2013/TT-BNNPTNT
42/2018/TT-BCT 12/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 42/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEANÚcNiu Di-Lân