SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
39/2018/TT-BCT 30/10/2018 14/12/2018 Thông tư Thông 39/2018/TT-BCT: quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 17/2018/TT-BNNPTNT: quy định phương thức quản điều kiện bảo đảm ATTP đối với sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản của Bộ NN&PTNT
17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 17/2018/TT-BLĐTBXH: quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
26/2018/TT-BCT 14/09/2018 29/10/2018 Thông tư Thông 26/2018/TT-BCT: sửa đổi , bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo thông số 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong AKFTA
56/2018/TT-BTC 25/06/2018 10/08/2018 Thông tư Thông 56/2018/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do quan trung ương thực hiện thẩm định
15/2018/TT-BCT 29/06/2018 15/08/2018 Thông tư Thông 15/2018/TT-BCT: quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 24/08/2018 Thông tư Thông 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm sản phẩm tôm
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 12/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số điều của luật quản ngoại thương nghị định 69/2018/-CP
44/2018/TT-BTC 07/05/2018 22/06/2018 Thông tư Thông 44/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 285/2016/TT-BTC vàTT 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản phí lệ phí trong công tác thú y thẩm định QLCL, ATTP
11/2018/TT-BCT 19/05/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 11/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung thông 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 05/06/2018 Thông tư Thông 38/2018/TT-BTC: Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
39/2018/TT-BTC 20/04/2018 05/06/2018 Thông tư Thông 39/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quản; thuế XK, thuế NK quản thuế đối với hàng hóa XK,NK
12/2018/TT-NHNN 27/04/2018 27/04/2018 Thông tư Thông 12/2018/TT-NHNN: sửa đổi, bổ sung Thông 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
06/2018/TT-BCT 20/04/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 06/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
09/2018/TT-BTC 25/01/2018 15/03/2018 Thông tư Thông 09/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản , sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản chất lượng vật nuôi trồng thủy sản.
25/2018/TT-BTC 16/03/2018 01/05/2018 Thông tư Thông 25/2018/TT-BTC: Hướng dẫn Nghị định 146/2017/-CP sửa đổi Thông 78/2014/TT-BTC, Thông 111/2013/TT-BTC
17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 17/2018/TT-BGTVT: Quy định quản khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 03/04/2018 Thông tư Thông 05/2018/TT-BCT: Quy định về xuất xứ hàng hóa
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Thông tư Thông 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa
11/2018/TT-BTC 30/01/2018 20/03/2018 Thông tư Thông 11/2018/TT-BTC: Sửa đổi Thông 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước