Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính

39/CV-VASEP
09/06/2022
VASEP
Ngày 09/6/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 39/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 58/HĐTV ngày  03/6/2022 của Hội đồng Tư vấn CCTTHC về việc  tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến:

Hiệp hội đánh giá cao dự thảo Báo cáo kể trên của Bộ Tài chính. Đặc biệt, hai nhóm nội dung tại mục 15, 16 của dự thảo Báo cáo sẽ có tác động tích cực ngay đến cộng đồng DN xuất nhập khẩu nói chung và thuỷ sản nói riêng.

Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN thành viên kính đề nghị Hội đồng và Bộ Tài chinh sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Văn bản khác