Công văn 90/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

90/CV-VASEP
04/11/2022
VASEP
Ngày 04/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 90/CV-VASEP tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

Phúc đáp công văn số 6433/BNN-PC ngày 26/9/2022 của Bộ NNPTNT về việc góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền của Bộ NNPTNT, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có 02 ý kiến cơ bản như sau:

- Có sự trùng lắp của các dòng hàng thuộc nhóm 15.04 tại Phụ lục II "Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ" khi có tới 4 mã HS của Nhóm này (1504.10.20, 1504.10.90, 1504.20.10, 1504.20.90) được liệt kê tới 2 lần ở các hạng mục khác nhau, trong đó các hàng hóa thuộc 04 mã HS này ở hạng mục 221 – 224 thì chịu sự kiểm dịch không kiểm tra ATTP,  trong khi cùng các hàng hóa thuộc mã HS đó tại các hạng mục từ số 707 – 710 lại chịu kiểm tra ATTP, không phải kiểm dịch.

- Liên quan đến việc đánh dấu xác định mặt hàng nào phải chịu kiểm tra cái gì, trên cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng tại đa số các quốc gia tiên tiến đang nhập khẩu thủy sản lớn, chúng tôi tiếp tục đề nghị Lãnh đạo Bộ NNPTNT xem xét xác định phương thức phù hợp:

+ Chỉ thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) theo các nguyên tắc của Codex và quy định pháp luật có liên quan ATTP đối với các mặt hàng chế biến.

+ Chỉ thực hiện kiểm dịch đối với thủy sản còn sống, các sản phẩm thủy sản tươi sống, ướp đá, ướp lạnh theo các nguyên tắc của OIE và quy định pháp luật có liên quan đến dịch bệnh, kiểm dịch.


Văn bản khác