TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.
Ms. Lê Hằng
PGĐ Thông tin
Email: lehang@vasep.com.vn
Tel: 024.3.771.5055 (ext:204)
Mobile: 0982.195.872
Ms. Bảo Ngọc
Trưởng ban biên tập
Email: baongoc@vasep.com.vn
Tel: 024.3.771.5055 (ext: 218)
Mobile: 0902.093.777
Ms. Nguyễn Trang
Email: nguyentrang@vasep.com.vn
Mobile: 0868.093.697