Công văn 5475/TCHQ-TXNK: chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến vận chuyển

5475/TCHQ-TXNK
20/09/2018
Tổng cục Hải quan
Ngày 20/9/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 5475/TCHQ-TXNK về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến vận chuyển.

Theo đó, TCHQ cho biết đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên (ví dụ: phí DO, phí vệ sinh container) hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan nhưng một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện cộng vào trị giá hải quan. Việc thực hiện không đúng quy định nêu trên dẫn đến bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 của Tổng cục Hải quan.