Công văn 176/TCT-DNNCN: khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

176/TCT-DNNCN
14/02/2020
Tổng cục Thuế
Ngày 14/01/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 176/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của một số CN, cơ quan trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động.

Theo đó, việc khấu trừ 10% thuế TNCN đối với lao động thời vụ được đề cập tại Công văn này như sau:

DN trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ theo tỷ lệ nêu trên nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động phải làm cam kết (theo mẫu) gửi doanh nghiệp để DN làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người lao động, DN không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, DN phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế (theo mẫu) và nộp cho cơ quan thuế.