Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng